O nás

SymarTech s.r.o. od svojho založenia v r. 1996 dodáva a poskytuje technickú podporu na vybrané technológie z oblasti spracovania káblov a vodičov. Ako väčšina spoločností aj SymarTech s.r.o.  počas svojho vyše 25-ročného pôsobenia prešla svojím vývojom. Ten sa týkal niekoľkých zmien v štruktúre spoločnosti, ale najmä v zúžení zamerania sa na určitý segment produktov a služieb z oblasti elektrotechniky – konkrétne káblového priemyslu. Spomínaná špecializácia prispela k  materiálnemu aj duševnému rastu našej spoločnosti. 

Od vzniku až po dnes je jednou z hlavných činností našej spoločnosti výhradné obchodné zastúpenie jedného z lídrov medzi výrobcami technológií pre káblový priemysel – švajčiarskej spoločnosti SCHLEUNIGER AG. Ako doplnenie sortimentu dodávame strojné zariadenia aj niekoľkých ďalších, menších výrobcov z tejto branže. Ide napríklad o nemecké firmy KMF, GLW, švajčiarsku LOEPFE, alebo americký CIRRIS. Produkty menovaných spoločnosti ponúkame na území Slovenska a Maďarska.

Na všetky ponúkané zariadenia poskytujeme záručný aj pozáručný servis a dodávky náhradných dielov.

Míľnikom v našej histórii sú roky 2013/2014, keď sme sa rozhodli rozšíriť našu činnosť o výrobu presných dielov pre dodávané stroje. Naša nástrojáreň ja vybavená modernými CNC obrábacími strojmi, presnou meracou technikou, CAD/CAM softvérom a kompetentným, mladým personálom.

Následne, v r. 2014 sme začali  s vývojom vlastných zariadení. Vďaka synergickému efektu – vlastnej nástrojárni v areále firmy,  mohli byť pomerne rýchlo naše myšlienky zrealizované a prvé strojné zariadenia našej konštrukcie boli úspešne dodané zákazníkom.

V roku 2013 sme zaviedli Systém manažérstva kvality podľa EN ISO9001

Systém manažérstva kvality podľa EN ISO9001

Spoločnosť SymarTech s.r.o. má od 26.3.2013 zavedený systém manažérstva kvality podľa EN ISO9001
Spoločnosť SymarTech s.r.o. je držiteľom certifikátu č. QMS6930323/1

 

iso 9001 eng                iso 9001 sk

 

Politika kvality spoločnosti SymarTech s.r.o.

Základnou orientáciou a cieľom spoločnosti SymarTech, s.r.o. je: byť  konkurencieschopným subjektom  ponúkajúcim produkty vysokej kvality a spoľahlivosti, pre zákazníkov vytvárať  spoľahlivé a silné zázemie.

Medzi hlavné strategické zámery patrí :
•    dodávať zákazníkom len také  služby, ktoré spĺňajú alebo presahujú ich očakávania
•    predvídať očakávania zákazníkov, neustále sledovať a vyhodnocovať ich požiadavky a potreby a k tomu smerovať činnosť organizácie
•    byť najlepším dodávateľom technológií a služieb v oblasti spracovania vodičov a káblov v regióne strednej Európy
•    ponúkať zákazníkom komplexné riešenia ich požiadaviek
•    udržať napriek klesajúcemu počtu zákazníkov  dosiahnutú mieru zisku a zabezpečiť rast vo všetkých činnostiach spoločnosti
•    spolupracovať len s takými dodávateľmi, ktorí kvalitou svojich výrobkov umožnia uspokojovať potreby svojich zákazníkov  

Vlastníci spoločnosti sa k podpore vyššie uvedenej stratégie zaväzujú:
•    stratégiu ročne upresňovať do vykonateľných cieľov
•    vytvárať podmienky k splneniu týchto cieľov 
•    v prípade neplnenia cieľov vyvodzovať opatrenia k náprave   
•    plánovať nutné zdroje pre plnenie cieľov 
•    trvalo zlepšovať efektívnosť všetkých častí systému manažérstva kvality 
•    dodržovať platné ustanovenia všetkých právnych a iných predpisov
•    neustále zvyšovať kvalifikovanosť všetkých pracovníkov, predchádzať chybám dôslednou sebakontrolou 
•    byť operatívny v plnení požiadaviek zákazníkov, všetky činností uskutočňovať systémovo
•    so zákazníkmi jednať otvorene a pravdivo a k takému jednaniu viesť aj zamestnancov
•    motivovať zamestnancov k dosahovaniu  vysokých pracovných výkonov a k zodpovednosti za svoj podiel práce na výsledku celku
•    k dôslednému a presnému dodržovaniu postupov stanovených dokumentáciou SMK
 
Od zamestnancov spoločnosti vedenie očakáva:
•    dôsledné a presné dodržiavanie technologických postupov a postupov stanovených dokumentáciou SMK
•    vysokú zodpovednosť za kvalitu vlastnej práce 
•    otvorené a pravdivé informovanie vedenia spoločnosti v prípade problémov
•    znižovanie chybovosti v práci pomocou stáleho zvyšovania kvalifikácie
•    komunikáciu a pomoc medzi kolegami
Nové produkty