O nás

SymarTech s.r.o. od svojho založenia v r. 1996 dodáva a poskytuje technickú podporu na vybrané technológie z oblasti spracovania káblov a vodičov. Ako väčšina spoločností aj SymarTech s.r.o.  počas svojho vyše 20-ročného pôsobenia prešla svojím vývojom. Ten sa týkal niekoľkých zmien v štruktúre spoločnosti, ale najmä v zúžení zamerania sa na určitý segment produktov a služieb z oblasti elektrotechniky – konkrétne káblového priemyslu. Spomínaná špecializácia prispela k  materiálnemu aj duševnému rastu našej spoločnosti. 

Od vzniku až po dnes je jednou z hlavných činností našej spoločnosti výhradné obchodné zastúpenie jedného z lídrov medzi výrobcami technológií pre káblový priemysel – švajčiarskej spoločnosti SCHLEUNIGER AG. Ako doplnenie sortimentu dodávame strojné zariadenia aj niekoľkých ďalších, menších výrobcov z tejto branže. Ide napríklad o nemecké firmy KMF, GLW, švajčiarsku LOEPFE, alebo belgický EXMORE. Produkty menovaných spoločnosti ponúkame na území Slovenska a Maďarska.

Na všetky ponúkané zariadenia poskytujeme záručný aj pozáručný servis a dodávky náhradných dielov.

Míľnikom v našej histórii sú roky 2013/2014, keď sme sa rozhodli rozšíriť našu činnosť o výrobu presných dielov pre dodávané stroje. Naša nástrojáreň ja vybavená modernými CNC obrábacími strojmi, presnou meracou technikou, CAD/CAM softvérom a kompetentným, mladým personálom.

Následne, v r. 2014 sme začali  s vývojom vlastných zariadení. Vďaka synergickému efektu – vlastnej nástrojárni v areále firmy,  mohli byť pomerne rýchlo naše myšlienky zrealizované a prvé strojné zariadenia našej konštrukcie boli úspešne dodané zákazníkom.

V roku 2013 sme zaviedli Systém manažérstva kvality podľa EN ISO9001:2008

Systém manažérstva kvality podľa EN ISO9001:2008

Spoločnosť SymarTech s.r.o. má od 26.3.2013 zavedený systém manažérstva kvality podľa EN ISO9001:2008
Spoločnosť SymarTech s.r.o. je držiteľom certifikátu č. 201313

 

iso 9001 eng                iso 9001 sk

 

Politika kvality spoločnosti SymarTech s.r.o.

Základnou orientáciou a cieľom spoločnosti SymarTech, s.r.o. je: byť  konkurencieschopným subjektom  ponúkajúcim produkty vysokej kvality a spoľahlivosti, pre zákazníkov vytvárať  spoľahlivé a silné zázemie.

Medzi hlavné strategické zámery patrí :
•    dodávať zákazníkom len také  služby, ktoré spĺňajú alebo presahujú ich očakávania
•    predvídať očakávania zákazníkov, neustále sledovať a vyhodnocovať ich požiadavky a potreby a k tomu smerovať činnosť organizácie
•    byť najlepším dodávateľom technológií a služieb v oblasti spracovania vodičov a káblov v regióne strednej Európy
•    ponúkať zákazníkom komplexné riešenia ich požiadaviek
•    udržať napriek klesajúcemu počtu zákazníkov  dosiahnutú mieru zisku a zabezpečiť rast vo všetkých činnostiach spoločnosti
•    spolupracovať len s takými dodávateľmi, ktorí kvalitou svojich výrobkov umožnia uspokojovať potreby svojich zákazníkov  

Vlastníci spoločnosti sa k podpore vyššie uvedenej stratégie zaväzujú:
•    stratégiu ročne upresňovať do vykonateľných cieľov
•    vytvárať podmienky k splneniu týchto cieľov 
•    v prípade neplnenia cieľov vyvodzovať opatrenia k náprave   
•    plánovať nutné zdroje pre plnenie cieľov 
•    trvalo zlepšovať efektívnosť všetkých častí systému manažérstva kvality 
•    dodržovať platné ustanovenia všetkých právnych a iných predpisov
•    neustále zvyšovať kvalifikovanosť všetkých pracovníkov, predchádzať chybám dôslednou sebakontrolou 
•    byť operatívny v plnení požiadaviek zákazníkov, všetky činností uskutočňovať systémovo
•    so zákazníkmi jednať otvorene a pravdivo a k takému jednaniu viesť aj zamestnancov
•    motivovať zamestnancov k dosahovaniu  vysokých pracovných výkonov a k zodpovednosti za svoj podiel práce na výsledku celku
•    k dôslednému a presnému dodržovaniu postupov stanovených dokumentáciou SMK
 
Od zamestnancov spoločnosti vedenie očakáva:
•    dôsledné a presné dodržiavanie technologických postupov a postupov stanovených dokumentáciou SMK
•    vysokú zodpovednosť za kvalitu vlastnej práce 
•    otvorené a pravdivé informovanie vedenia spoločnosti v prípade problémov
•    znižovanie chybovosti v práci pomocou stáleho zvyšovania kvalifikácie
•    komunikáciu a pomoc medzi kolegami
Nové produkty